SSP forebygger kriminalitet og hjælper aktivt …

Formålet med SSP-samarbejdet

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Samarbejdet er etableret i langt de fleste danske kommuner, og SSP udgør oftest omdrejningspunktet i det udførende kriminalpræventive arbejde.

SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet. Skole, socialforvaltning og politi er de tre centrale aktører i netværket, og samarbejdsfladerne er udvidet betydeligt gennem årene. Jobcentret, Uddannelsesvejledningen, boligselskaber, det lokale erhvervsliv, idrætsorganisationer, Ungekriminalforsorgen m.fl. er også blevet en del af netværkets mange aktører. SSP-netværket bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge.

Med SSP-netværket store lokalkendskab kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at vi kan gøre en indsats, før problemerne bliver for store.

Indsatsformer:

SSP-samarbejdet sigter mod tre indsatsformer:
Den generelle forebyggende indsats
Den specifikke indsats
Gode råd!